Planning & Control

Planning & Control omvat een cyclisch proces dat de organisatie ondersteunt bij het behalen van de doelstellingen en beoogde resultaten. Via de vier stappen van plannen – uitvoeren – evalueren – bijstellen (Plan Do Check Act) wordt op een gestructureerde wijze een samenhang gecreëerd tussen de korte- en middellangetermijn doelstellingen, de uitvoering ervan en de uiteindelijke resultaten.

Instrumenten van Planning & Control

Om de activiteiten van uw organisatie binnen de juiste context uit te voeren, kunnen de volgende instrumenten helpen:

  • strategisch meerjarenplan
  • jaarplan
  • begroting
  • uitvoeringsplan
  • voortgangsrapportages
  • (financieel) jaarverslag

Met een goed ingerichte Planning & Control is de organisatie ervan verzekerd dat zij niet alleen de werkzaamheden binnen de juiste en gewenste kaders uitvoert, maar dat ook wordt toegewerkt naar een continue kwaliteitsverbetering.

STAFWERK helpt

De STAFWERK adviseur heeft ruime ervaring met de inrichting van Planning & Control cycli en helpt u graag bij het structureren en organiseren van uw bedrijfsactiviteiten, op een zodanige manier dat u gedurende het jaar de vinger aan de pols kunt houden over de voortgang van de werkzaamheden én de financiële resultaten. Dit biedt de gelegenheid aan de hand van de tussentijdse rapportages zo nodig bij te sturen.